Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Raszynie


Zarząd Banku Spółdzielczego w Raszynie

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Raszynie, że w dniu

22 maja 2014 roku

w Oddziale n/Banku w Michałowicach przy ul. Parkowej 1B

o godz. 14.30 (I termin), godz. 15:00 (drugi termin) odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Raszynie

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza ZP.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad – podjęcie uchwały
 5. Wybór Komisji:
  1. Mandatowo-Skrutacyjnej – (Wyborczej)
  2. Wniosków i Uchwał.
 6. Przyjęcie protokołu z ZP w 2013 roku.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu Banku za 2013 rok i przyjęcie bilansu Banku za 2013 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok
 10. Zapoznanie delegatów z opinią Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.
 11. Dyskusja nad punktem 8-10.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok,
  3. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok,
  4. udzielenia Zarządowi absolutorium,
  5. uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Zarząd Banku może zaciągnąć.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie
 14. Uchwała w sprawie ustalenia ilości wyboru Członków Rady (§28 ust.1) Statutu Banku Spółdzielczego w Raszynie.
 15. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie (na kadencję 2014-2018) – podjęcie uchwały
 16. Uchwalenie kierunków działalności Banku na lata 2014-2015.
 17. Wolne wnioski oraz sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.

                                   

         Zarząd Banku

Spółdzielczego w Raszynie