Kredyt mieszkaniowyKorzyści

 • kredyt do 80% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania – nawet do 25 lat
 • szeroki zakres kredytowania - zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
 • do 12 miesięcy karencji
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Szczegóły

przeznaczenie:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniowa lub dewelopera:
  - budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

wkład własny: minimum 20%
okres kredytowania: od 5 do nawet 30 lat
kwota kredytu: do 1 mln. zł.
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące
zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

 

PROMOCYJNE WARUNKI CENOWE OBOWIĄZUJĄCE

od 01.01.2019 rok do 30.06.2019 rok lub do wyczerpania limitu

oprocentowanie: WIBOR3M + marża

KWOTA KREDYTU STANOWI

MARŻA KREDYTU pow. 100 tys. zł

do 50% wartości nieruchomości*)

1,90 p.p.

>50% do 70% wartości nieruchomości*)

2,00 p.p.

>70% do 80% wartości nieruchomości*)

2,10 p.p.

 

Prowizja za udzielenie kredytu: od 1,2% do 1,5%.

Promocyjne warunki cenowe dotyczą kredytów z okresem spłaty do 25 lat z wyłączeniem kredytów na zakup działki budowlanej.

Oferta dostępna dla klientów, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego. Regulamin dostępny w Placówkach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu Mieszkaniowego  na 12.02.2018 r.: całkowita kwota kredytu: 200 000 zł; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,83 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1,73 %) i marży Banku w wysokości 2,10%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,21%. Najwyższa rata miesięczna: 1.318,25 zł. Całkowity koszt kredytu 103054,17 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 93.079,17 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty kredytu tj. 3.000 zł, stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych Concordia Dom 159 zł rocznie, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR UNIKONTO w całym okresie kredytowania wynosi 10 zł (razem z opłatą za kartę debetową i bankowość internetową). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych  dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: PLN. Bank Spółdzielczy w Raszynie uzależnia przyznanie kredytu na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Promocji od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Bank.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

 

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli