Kredyt mieszkaniowyKorzyści

 • kredyt do 80% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania – nawet do 25 lat
 • szeroki zakres kredytowania - zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
 • do 12 miesięcy karencji
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Szczegóły

przeznaczenie:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniowa lub dewelopera:
  - budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

wkład własny: minimum 20%
okres kredytowania: od 5 do nawet 30 lat
kwota kredytu: do 1 mln. zł.
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące
zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;

Oprocentowanie i opłaty

PROMOCYJNE WARUNKI CENOWE OBOWIĄZUJĄCE

od 24.06.2019 rok do 31.08.2019 rok lub do wyczerpania limitu

oprocentowanie: WIBOR3M + marża

KWOTA KREDYTU STANOWI

MARŻA KREDYTU pow. 100 tys. zł

do 50% wartości nieruchomości*)

1,55 p.p.

>50% do 70% wartości nieruchomości*)

1,65 p.p.

>70% do 80% wartości nieruchomości*)

1,80 p.p.

 

Prowizja za udzielenie kredytu: 0,80%.

Promocyjne warunki cenowe dotyczą kredytów z okresem spłaty do 25 lat z wyłączeniem kredytów na zakup działki budowlanej.

Oferta dostępna dla klientów, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji kredytu mieszkaniowego. Regulamin dostępny w Placówkach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,93% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000,00 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20,00% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,52% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu: stopa zmienna WIBOR 3M: 1,72% i marży Banku w wysokości 1,80 p.p. Równa rata miesięczna: 1.505,57 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu: 162.469,61PLN , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 151.669,61 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 0,80% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2.400,00 PLN, suma opłat za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych Concordia Dom 5.200,00 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Unikonto Net w całym okresie kredytowania wynosi 3 000,00 PLN zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji Banku. Wyliczenia dokonane przy założeniu ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, której zawarcie jest niezbędne do uzyskania kredytu, a także kosztu niezbędnej wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie świadczy tej usługi. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 462.469,61 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Bank BPS S.A. uzależnia przyznanie kredytu na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Prostej Promocji od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego w Promocji w Banku Spółdzielczym w Raszynie na 27 czerwca 2019r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

 

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli