Logowanie:Kredyt mieszkaniowyKorzyści

 • kredyt do 80% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania – nawet do 25 lat
 • szeroki zakres kredytowania - zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych
 • do 12 miesięcy karencji
 • dogodne formy spłaty
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Szczegóły

przeznaczenie:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniowa lub dewelopera:
  - budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
 • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

wkład własny: minimum 20%
okres kredytowania: od 5 do nawet 30 lat
kwota kredytu: do 1 mln. zł.
spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty równe lub malejące
zabezpieczenie:  podstawowe to hipoteka na nieruchomości będącej przedmiotem kredytu, cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji

oprocentowanie: WIBOR3M + marża

KWOTA KREDYTU STANOWI

MARŻA KREDYTU
pow. 100 tys. zł

do 50% wartości nieruchomości*)

1,50 p.p.

>50% do 70% wartości nieruchomości*)

1,60 p.p.

>70% do 80% wartości nieruchomości*)

1,70 p.p.

 

Prowizja za udzielenie kredytu: 1%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,69 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy: wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 3,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.73 %) i marży Banku w wysokości 1,50%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.) Maksymalna malejąca rata miesięczna: 1 218,25 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 90 213,17 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 81 019,17 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 000,00 PLN. Roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych Concordia Dom: 159 PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku ROR UNIKONTO w całym okresie kredytowania wynosi 10 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 290 213,17 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Bank Spółdzielczy w Raszynie uzależnia przyznanie kredytu na warunkach promocyjnych zgodnie z Regulaminem Promocji od oceny zdolności kredytowej Klienta zgodnie z procedurami Banku.

Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów
Zaświadczenie o zarobkach
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Regulamin dostępny w placówkach banku

 

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli