Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych


Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Raszynie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

​Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 • 1.Co to jest RODO?

  Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.
   
 • 2.Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

  Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.
   
 • 3.Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

  Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
   
 • 4.Kto jest administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Raszynie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w placówkach sprzedażowych, poprzez pocztę elektroniczną z Inspektorem Ochrony Danych lub przesyłając korespondencję na adres Centrali Banku (05-090 Raszyn Al. Krakowska 72) z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • 6.W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:
  • 1.podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
  • 2.w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,
  • 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
  • 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

 • 7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

  Bank przetwarza dane związane z:
  • 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
  • 2. dane transakcyjne,
  • 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
  • 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
  • 6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).
 • 8.Kto jest odbiorcą moich danych?

  Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:
  • 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  • 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,
  • 3. Związek Banków Polskich,
  • 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  • 5. Komisja Nadzoru Finansowego,
  • 6. biura informacji gospodarczej,
  • 7. spółki Grupy BPS,
  • 8. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
  • 9. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • 9.Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  ​Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   
 • 10.Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
   
 • 11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

  W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
   
  • 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
  • 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  • 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 • 12. Do kogo mogę wnieść skargę?

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 • 13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
   
 • 14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

  Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.
   
 • 15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
   

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

 • 1. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
  • 1. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  • 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
  • 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
    
 • 2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO: www.bsraszyn.pl/rodo lub w placówkach Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
   
 • 3. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
   
 • 4. Placówka Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
   
 • 5. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
   
 • 6. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
   
 • 7. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
   
 • 8. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
   
 • 9. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
   
 • 10. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
   
 • 11. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bsraszyn.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Pobierz wniosek:

Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)