Gwarancje i poręczenia


Gwarancje, regwarancje, potwierdzenia gwarancji i poręczenia mogą być udzielane przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy, który spełni łącznie następujące warunki:

  • posiada rachunek bieżący w Banku przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
  • posiada zdolność kredytową;
  • jest osobą fizyczną prowadzącą przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawną, mającą siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku.

Bank udziela następujących rodzajów gwarancji:

Gwarancja przetargowa (wadialna)
Gwarancja zwrotu zaliczki
Gwarancja dobrego wykonania umowy
Gwarancja terminowej spłaty kredytu
Gwarancja zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi
Gwarancja zapłaty rat leasingowych
Gwarancja akcyzowa
Gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego
Gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii

Bank może również zawrzeć z klientem umowę o otwarcie linii gwarancji wadialnych na okres 3 lat.


Korzyści

  • różne rodzaje gwarancji - by jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Klienta;
  • realizacja transakcji eliminacja potrzeby angażowania środków własnych w zabezpieczenie transakcji zwiększenie wiarygodności na rynku zleceniodawcy Gwarancji;
  • indywidualne warunki dostosowanie dla każdego Klienta;
  • zwiększenie wiarygodności - zabezpieczenie spłaty części lub całości zobowiązań na pewno wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy, Bank jako instytucja zaufania publicznego jest gwarantem sprawnej realizacji transakcji

Oprocentowanie i opłaty

Taryfa opłat i prowizji