Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznychKorzyści

  • finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia/kosztów kwalifikowanych
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • maksymalny okres kredytowania do 10 lat (120 miesięcy)
  • minimalna kwota kredytu - 3 000 PLN
  • dotacja NFOŚiGW na spłatę kapitału – 45% wartości kosztów kwalifikowanych, nie przekraczających jednostkowego kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia w kwocie 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego

Szczegóły

Kredyt przeznaczony jest m.in. wspólnot mieszkaniowych instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych),którym to budynkom służyć mają zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

przeznaczenie: Sfinansowanie z części lub całości kredytu zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w szczególności kosztów kwalifikowanych, tj.:
- koszt projektu:
- budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła; lub
- instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła;
- koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, posiadających gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 5 lat);
- koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434, (brak obowiązku instalacyjnego);
- koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych;
- koszt innych materiałów i urządzeń, które projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uznał za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji;
- zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Konieczność posiadania przez dostawcę kolektorów:
- certyfikatu zgodności z normą PN – EN 12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN – 12975 -2; lub
- europejskiego certyfikatu na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.
Data potwierdzenia zgodności certyfikatu z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt

Sporządzanie kosztorysów przedsięwzięcia wyłącznie przez osoby uprawnione, spełniające co najmniej jedno z wymagań, tj.:
- sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. ma uprawnienia do kierowania budową w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych; - będące przedstawicielami podmiotu posiadającego certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
- posiadające świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie niezbędnym dla instalacji i jednocześnie posiada certyfikat/świadectwo w zakresie doboru i montażu instalacji kolektorów słonecznych, wydane przez producenta montowanych kolektorów słonecznych lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

W przypadku, gdy kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia będą uznane za niekwalifikowane – kredyt nie będzie podlegał dotacji z NFOŚiGW.
Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Wartość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się o wartość przyznanych beneficjentowi w umowie z wykonawcą przedsięwzięcia upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia.

 

kwota kredytu: od 3 000 PLN.

okres kredytowania: do 10 lat

oprocentowanie: stałe

spłata rat: miesięcznie możliwość wyboru dnia spłaty raty, raty malejące

zabezpieczenie: ustalane indywidualnie z klientem

Oprocentowanie i opłaty

Tabela oprocentowania
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielonych do 23.01.2019
Taryfa opłat i prowizji dla kredytów udzielanych od 23.01.2019

Dokumenty

Wniosek kredytowy
Podstawowe informacje o wspólnocie mieszkaniowej
Informacja uzupełniająca o wspólnocie mieszkaniowej
Budżet remontowy wspólnoty mieszkaniowej
Lista wymaganych dokumentów
Regulamin kredytowania

Min wart ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej

Bank Spółdzielczy w Raszynie zaakceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie udzielanego lub posiadanego w Banku kredytu, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

- zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
- umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Minimalne kryteria ubezpieczenia
Lista ubezpieczycieli