Słownik terminów finansowych


Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy słownik, który, mamy nadzieję, pomoże w poznaniu niezrozumiałych dla Państwa terminów.

A

* aktywa - finansowe określenie majątku firmy (pracujące, niepracujące, płynne, niepłynne)
* analiza finansowa -proces mający na celu zbadanie sytuacji finansowej danego podmiotu
* amortyzacja - proces przenoszenia wartości środka trwałego na wyrób uzyskany przy jego pomocy
* a'vista - na każde żądanie

B

* beneficjent - podmiot, na rzecz którego bank dokonuje określonego świadczenia
* bankomat - urządzenie służące do wypłacania gotówki i przyjmowania depozytów
* bilans - zestawienie aktywów i pasywów
* blokada środków na rachunku bankowym - posiadacz rachunku może ustanowić nieodwołalną blokadę środków pieniężnych

C

* cedant - osoba dokonująca cesji na rzecz cesjonariusza
* cesja - umowa, w myśl której osoba przelewa przysługujące jej prawa na rzecz innej osoby
* czek - pisemne polecenie zapłaty skierowane do banku przez wystawcę czeku (trasanta) określonej sumy pieniężnej remitentowi wymienionemu w czeku

D

* data waluty - dzień, w którym dochodzi do wpływu lub wypływu środków z rachunku
* deponent - klient składający w banku lokatę
* depozyt - środki pozostawione w banku, oddane do przechowania
* debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta)
* dyskonto - metoda obliczania wartości obecnej kapitału na podstawie jego oczekiwanej wartości przyszłej

E

* emitent - podmiot emitujący papiery wartościowe
* eurowaluty - waluty, stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych, złożone w bankach mających siedzibę poza terytorium kraju

F

* faktoring - forma finansowania przedsiębiorstwa polegająca na wykupie przez faktora po określonej cenie nieprzeterminowanych wierzytelności

G

* gwarancja bankowa - pisemne zobowiązania gwaranta (banku) do zapłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji
* gwarant - podmiot udzielający gwarancji

H

* hipoteka - forma prawna zabezpieczenia roszczeń wierzyciela w stosunku do dłużnika poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w książce wieczystej danej nieruchomości

I

* indos - inaczej żyro; przeniesienie praw wynikających z weksla lub czeku na inną osobę poprzez złożenie przez remitenta odpowiedniego oświadczenia na dokumencie, stwierdzające odstąpienie praw na rzecz innej osoby
* inkaso - polega na pobraniu przez bank określonej sumy pieniężnej w zamian za wydanie dokumentów stwierdzających prawo własności do towaru lub w zamian za zabezpieczenie zapłaty należności

K

* karencja - okres, w którym bank zwalnia kredytobiorcę od obowiązku spłaty pożyczonego kapitału
* karta płatnicza - instrument umożliwiający dokonywanie płatności bez użycia gotówki
* klient - w potocznym rozumieniu za klienta banku uważa się osobę fizyczną lub firmę
* kredyt - przekazanie pewnej kwoty środków pieniężnych przez jedną ze stron drugiej stronie pod warunkiem zwrotu przez dłużnika w późniejszym terminie ekwiwalentu otrzymanej wartości łącznie z wynagrodzeniem wierzyciela

L

* lokata - zob. depozyt
* limit kredytowy - wartość maksymalnego zadłużenia w ramach danej umowy kredytowej

M

* marża - zysk banku z tytułu udostępnienia kapitału
* monit - wezwanie do zapłaty

N

* należności - określane również jako wierzytelności, są jedną z kategorii aktywów występujących w bilansie
* nominalna stopa procentowa - stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału

O

* opłata - jednorazowa kwota pobierana przez bank za wykonanie określonych czynności
* okres kredytowania - okres liczony od momentu przyznania kredytu, do nieprzekraczalnego terminu w jakim kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt

P

* pasywa - finansowe określenie źródeł finansowania majątku firmy
* pokrycie - stosunek wartości przyjętego przez bank zabezpieczenia kredytu do kwoty udzielonego kredytu
* produkt bankowy - każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank
* prowizja - kwota pobierana przez bank, naliczana jako procent od wartości produktu bankowego
* przelew - skierowane do banku przez zleceniodawcę polecenie dokonania zapłaty określonej kwoty na rzecz wskazanego beneficjenta
* PIN - jest to tajny numer identyfikujący klienta np. w usłudze Teleserwisu

R

* rata - część należności zwracanej bankowi w wyniku jej rozłożenia w czasie
* remitent - osoba, na której rzecz lub zlecenie której ma być dokonana zapłata

S

* stała stopa procentowa - stopa procentowa, której nominalna wielkość pozostaje niezmienna
* saldo - stan rachunku lub konta, saldo ujemne WN lub saldo ma dodatnie MA
* storno - anulowanie błędnego zapisu księgowego

T

* transza - wydzielona część ogólnej kwoty
* tytuł egzekucyjny - prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji

U

* umowa kredytowa - umowa o kredyt bankowy jest porozumieniem określającym warunki na jakich kredytodawca zobowiązuje się postawić do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na podany w umowie cel i czas

W

* waluta - termin określający znaki pieniężne danego kraju występujące w postaci banknotów lub monet
* windykacja - proces dochodzenia przez bank należności postawionej w stan natychmiastowej wymagalności

Z

* zastaw bankowy - w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank, można ustanowić na rzecz banku zastaw na łatwo zbywalnych rzeczach
* zleceniodawca - podmiot zlecający bankowi dokonanie określonych czynności

Ż

* żyrant - osoba przenosząca prawa wynikające z weksla lub czeku na inną osobę